اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • تاریخچه مدیران کل میراث فرهنگی خراسان رضوی
  سال مدیریت تصاویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی   سال مدیریت تصاویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
  مدیرکل فعلی ابوالفضل
  مکرمی فر
  فوق لیسانس 1387-1390 محسن لشگری لیسانس
  1396-1396 محمد رحیم
  رهنما
  دکترا 1383-1387 ابوالفضل
  مکرمی فر
  فوق لیسانس
  1394-1396 حسین زارع صفت لیسانس 1379-1383 مجید علی اکبری فوق لیسانس
  1392-1394 رجبعلی لباف خانیکی فوق لیسانس 1368-1379 ذبیح ا...
  خلوصی راد
  لیسانس
  1392-1392 فریدون فعالی فوق لیسانس 1366-1368   مقری لیسانس
  1391-1391 علی مومنی لیسانس 1357-1366 مهدی زاده فوق لیسانس
  1390-1391 مجتبی رجایی خراسانی فوق لیسانس 1346-1357 یعقوب
  دانشدوست
  فوق لیسانس
   

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051