اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • تاریخچه مدیران کل میراث فرهنگی خراسان رضوی
  سال مدیریت تصاویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
  مدیرکل فعلی ابوالفضل مکرمی فر فوق لیسانس
  1396-1396 محمد رحیم رهنما دکترا
  1394-1396 حسین زارع صفت لیسانس
  1392-1394 رجبعلی لباف خانیکی فوق لیسانس
  1392-1392 فریدون فعالی فوق لیسانس
  1391-1391 علی مومنی لیسانس
  1390-1391 مجتبی رجایی خراسانی فوق لیسانس
  1387-1390 محسن لشگری لیسانس
  1383-1387 ابوالفضل مکرمی فر فوق لیسانس
  1379-1383 مجید علی اکبری فوق لیسانس
  1368-1379 ذبیح ا... خلوصی راد لیسانس
  1366-1368  
  مقری
   
  لیسانس
  1357-1366
  مهدی زاده
   
  فوق لیسانس
  1346-1357 یعقوب دانشدوست  فوق لیسانس
   گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051