فرمانده یگان حفاظت خراسان رضوی


فرماندهی:  05137259311  
داخلی:  119


آدرس:  بوستان کوهسنگی- موزه بزرگ خراسان 

ستاد فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آماده دریافت
اخبار و گزارش های شما درخصوص جرائم واقعه در عرصه میراث فرهنگی می باشد.