راهبرد مشارکت الکترونیک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

 
       طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28 / 12 / 1395 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
        این سازمان با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما، نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاه های اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

        از اینکه با ارسال پیشنهاد، سازمان را در بهبود ارائه خدمات یاری می نمایید، سپاسگزاریم.