کمپ گردشگری درود

 

 

کمپ ریاب

کمپ گردشگری بجستان

کمپ گردشگری بجستان

سرویس بهداشتی آب گرم کلات

سرویس بهداشتی اخلمد

بهسازی راه دسترسی روستای نمونه ابدال آباد