ساختمان مرکزی (اداره کل، معاونت توسعه مدیریت، معاونت گردشگری، معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع):

بلوار شهید صادقی- بین صادقی 23 و 25
تلفن:  37263310-051
تلفن گویا: 37045
کد پستی: 9184973117
دورنگار: 37258553-051

ساختمان شماره 2 (معاونت میراث فرهنگی، معاونت صنایع دستی، روابط عمومی و امور فرهنگی):
بلوار شهید صادقی- نبش شهید صادقی 21- پلاک 115
تلفن: 37263310 - 051
دورنگار:

کتابخانه:
بوستان کوهسنگی، موزه خراسان بزرگ
تلفن: 37269502-051

 

روابط عمومی و امور فرهنگی:
تلفن: 37263310-051

ایمیل: razavichto@gmail.com

 
سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات:
30006110
 
ارتباط با مدیر کل:
تلفن: 37267211-051
دورنگار: 37260499-051