نام: مرجان اکبری
 سمت: سرپرست معاونت میراث فرهنگی
 آدرس: بلوار وكیل آباد- نبش صدف- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 تلفن: 05138692005
 

سمت شماره مستقیم داخلی
رئیس گروه موزه ها 38682080 255
مسئول دفتر 38692005 233
رئیس گروه حفظ و احیاء 38692004 244
رئیس گروه محوطه های تاریخی 38674737 234
مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی 38686004-5 235
مسئول دفتر ثبت میراث جهانی 38686004-5 239
کارشناس ناظر ستادی محوطه های تاریخی 38686004-5 255
کارشناس ناظر ستادی بناهای تاریخی 38686004-5 244
کارشناس بافت های شهری 38686004-5 238
کارشناس بافت های روستایی 38686004-5 255
کارشناس طرح های هادی روستایی 38686004-5 237
کارشناس مسئول حرائم 38686004-5 230