نام: حسن زمانی
 سمت: معاون سرمایه گذاری و طرح ها
 آدرس:بلوار شهید صادقی- ساختمان شماره 2 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 تلفن: 051337283002

 
سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول دفتر 37263310 1111
مسئول دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 37263310 1104
کارشناس مسئول طرح ها و تسهیلات 37263310 1169
کارشناس محترم سرمایه گذاری 37263310 1168
مسئول طرح و برنامه 37263310 1103
کارشناس سرمایه گذاری 37263310 1105
کارشناس تسهیلات 37263310 1105
کارشناس سرمایه گذاری 37263310 1167