نام: سید مهدی کفشچی
 سمت: سرپرست معاونت توسعه مدیریت
 آدرس: بلوار شهید صادقی- ساختمان شماره 1- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری خراسان رضوی
 تلفن: 37280480
 
 
 
سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول دفتر 05137263310-05137280480 1130
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی 05137263310-05137263394 1162
مسئول کارگزینی 05137263310 1118
رئیس اداره امور مالی 05137263310-05137266635 1126
مسئول آمار و فناوری اطلاعات 05137263310-05137283003 1022
مسئول کارپردازی 05137263310-051337232720 1020
مسئول دبیرخانه 05137263310 1120-1139
مسئول بایگانی 05137263310 1122
مسئول امور شهرستان ها 05137137494 1029
مسئول امور قراردادها 05137269501 1025