احسان زهره وندی
سرپرست معاونت میراث فرهنگی


تلفن: 37262738- 051
داخلی: 201
ایمیل:


آدرس اداره کل: 
مشهد، بلوار شهید صادقی، نبش شهید صادقی 21، پلاک 115،
ساختمان شماره 2، معاونت میراث فرهنگی، طبقه اول