منشور اخلاقی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی:

تلاش برای تحقق اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان
خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر، روش های مناسب تر و وفاداری به قانون
اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت
ارزش گذاری به وقت خود، مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تأخیر
تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی
برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی
پرهیز از اسـراف و رعایت صرفه و صلاح سـازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار
تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی
افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی