مرجان اکبری سرشوری
معاون میراث فرهنگی

سوابق خدمت:

1. دبیر شورای فنی اداره کل استان  93
2. عضو شورای فنی  73 تا کنون
3. ناظر عالیه استان سمنان  77
4. عضو شورای ثبت استان  87-93
5. عضو هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی منطقه تاریخی- فرهنگی نیشابور  86-94 و94 تا کنون
6. عضو کمیته راهبردی اجرایی طرح ساماندهی محوطه تاریخی توس 79-83
7. کارشناس و ناظر کارگاه مرمت بناهای تاریخی 73-79
8. مسئول بافت های تاریخی استان  79-92
9. عضو کمیته فنی حرایم آثار تاریخی  87
10. عضو اصلی کمیته فنی  89-93
11. عضو شورای سیاستگزاری ستاد بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی استان 86-87
12. عضو شورای ثبت میراث جهانی استان  91-92
13. عضو کمیته تخصصی احصاء و اصلاح فرایند و طرح تکریم ارباب رجوع  83
14. نماینده ثابت در جلسات بررسی و تصویب طرح های هادی شهری و روستایی   74-81
15. عضو کیمته پژوهشی بافت های تاریخی استان  84
16. عضو ثابت کمیته فنی راهبردی طرح تفصیلی شهر تاریخی توس  94- تاکنون
17. مشاور معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی استان 94-96
18. مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده  94- تاکنون
19. مدیر مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک  95-96
20. عضو کارگروه میز خدمت 97
آدرس اداره کل: 
مشهد، بلوار شهید صادقی، نبش شهید صادقی 21، پلاک 115، ساختمان شماره 2، معاونت میراث فرهنگی

 
تلفن: 37262738


آدرس ایمیل:

m.akbari@ichto.ir

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران

 
 

شماره تماس و داخلی کارشناسان

ردیف سمت شماره مستقیم داخلی داخلی کارشناسان
و ناظرین
1 جانشین معاونت 37263310-37045 301 -
2 مسئول دفتر 37262738 200 -
3 رئیس گروه موزه ها 37263310-37045 208 203 -209 -210 -212
4 رئیس گروه حفظ و احیا 37263310-37045 307 303- 304- 308- 309- 310- 311- 313
5 مسئول انجمن های میراث فرهنگی 37263310-37045 312 -
6 مسئول حرایم استان 37263310-37045 306 -
7 واحد ثبت آثار تاریخی 37263310-37045 208 204- 206- 207
8 کارشناس بافت های تاریخی روستایی 37263310-37045 305 -
9 کارشناس بافت های تاریخی شهری 37263310-37045 302 -