سال مدیریت تصاویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
مدیرکل فعلی ابوالفضل مکرمی فر فوق لیسانس
1396-1396 محمد رحیم رهنما دکترا
1394-1396 حسین زارع صفت لیسانس
1392-1394 رجبعلی لباف خانیکی فوق لیسانس
1392-1392 فریدون فعالی فوق لیسانس
1391-1391 علی مومنی لیسانس
1390-1391 مجتبی رجایی خراسانی فوق لیسانس
1387-1390 محسن لشگری لیسانس
1383-1387 ابوالفضل مکرمی فر فوق لیسانس
1379-1383 مجید علی اکبری فوق لیسانس
1368-1379 ذبیح ا... خلوصی راد لیسانس
1366-1368  
مقری
 
لیسانس
1357-1366
مهدی زاده
 
فوق لیسانس
1346-1357 یعقوب دانشدوست  فوق لیسانس