سید مهدی کفشچی
 معاون توسعه مدیریت
سوابق خدمت در سازمان میراث فرهنگی:
1. عضو کمیته تخصصی مدیریت استراتژیک اداره کل میراث فرهنگی- 1383
2. عضو شورای سیاست گذاری پایگاه های میراث فرهنگی- 1389
3. عضو ستاد حمایت از مالکین بناهای تاریخی استان - 1389
4. عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
5. عضو کمیته تسهیلات سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
6. عضو کمیته سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1393
7. عضو شورای فنی هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1394
8. عضو شورای مشورتی دبیر خانه دایمی سوغات زیارت- 1395
9. عضو ستاد مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها-  1395
10. معاون موزه بزرگ خراسان-  1395 تا 1396
11. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی-  1396 تا 1397
آدرس اداره کل:
بلوار شهید صادقی،
ساختمان شماره 1،
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری خراسان رضوی


 تلفن: 37280480
سوابق تحصیلی:
- کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد سبزوار
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد مشهد
 
 
 
سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول دفتر 05137263310-05137280480 1130
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی 05137263310-05137263394 1162
مسئول کارگزینی 05137263310 1118
رئیس اداره امور مالی 05137263310-05137266635 1126
مسئول آمار و فناوری اطلاعات 05137263310-05137283003 1022
مسئول کارپردازی 05137263310-05137232720 1020
مسئول دبیرخانه 05137263310 1120-1139
مسئول بایگانی 05137263310 1122
مسئول امور شهرستان ها 05137137494 1029
مسئول امور قراردادها 05137269501 1025