شناسنامه خدمات الکترونیک    درخواسـت و صدور موافقت اصـولي و مجـوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري
سامانه الکترونیکی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی   اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضـیان
سامانه ثبت آمار واحدهای اقامتی   صدور موافقت نامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
سامانه ثبت آمار دفاتر خدمات مسافرتی  
بازرسان واحدهای اقامتی   صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
ثبت نام متقاضیان خانه مسافر   صدور مجوز اقامتگاه بوم گردی
سامانه آموزش صنایع دستی   ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
سامانه آموزش گردشگری   ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی   ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
صدور مجوزپروانه تولید کارگاهی   ثبت نشان جغرافیایی محصولات صنایع دستی
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی   دریافت نشان هنری هنرمندان صنایع دستی